ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านตาเอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ณ หมู่ 5 ตำบลกันทรอม   อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลกันทรอม  2 โดยมีนายสมบูรณ์อุตะมะ เป็นครูใหญ่คนแรก   เริ่มแรกได้แยกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านตาเอกที่ไปเรียนโรงเรียนประชาบาลตำบลกันทรอม มาเข้าเรียนโดยอาศัยศาลาวัดบ้านตาเอกเป็นห้องเรียน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2497คณะครูเจ้าอาวาส และชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นหลังหนึ่งทางทิศตะวันออกของวัดตาเอก

ในปี  พ.ศ.  2514คณะครู และชาวบ้าน  ได้หาที่ดินที่จะสร้างโรงเรียนแห่งใหม่  เนื่องจากที่เดิมมีเนื้อที่คับแคบโดยได้ที่ดินใหม่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่สาธารณะมีเนื้อที่ทั้งหมด  27 ไร่  3 งาน  จึงได้รื้ออาคารเรียนหลังเดิมมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ใหม่ในปีเดียวกัน  โดยได้เปิดทำการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  7โดยมีนายวีระ  จันทรา เป็นครูใหญ่ ได้พาคณะครู นักเรียน พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากที่เป็นป่าและจอมปลวกให้มีสภาพที่สวยงาม

            ต่อมาในปี  พ.ศ.  2539 โรงเรียนบ้านตาเอกได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เปิดทำการเรียนการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทำให้ชาวบ้านได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น  ดังนั้นชาวบ้านจึงได้มอบที่ดินที่สาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียนอีกจำนวน  10 ไร่  ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ตรงข้ามกับที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตาเอก   ทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 มีนักเรียนชาย 134 คน  นักเรียนหญิง  78  คน   รวมทั้งสิ้น  212  คน   จัดให้มีห้องเรียน  13 ห้อง     มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น  20 คน  ข้าราชการครูชาย  6  คน  ข้าราชการครูหญิง  9 คน พนักงานราชการชาย  1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน มีอาคารเรียน 3 หลัง  ส้วม  3 หลัง ปัจจุบันมีนายชัยมงคล มีวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอกโรงเรียนบ้านตาเอก อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 8 บ้านตาเอกใหม่ ตำบลกันทรอม อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 0935245626 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านตาเอก