ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
14
7
21
1
อนุบาล 3
9
10
19
1
รวมอนุบาล
23
17
40
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
10
8
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
8
7
15
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
5
14
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
14
6
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
11
4
15
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
6
5
11
1
รวมประถมศึกษา
54
44
98
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
9
3
12
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
12
3
15
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
24
7
31
1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
45
13
58
3
รวมทั้งหมด
122
74
196
11

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนบ้านตาเอก อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 8 บ้านตาเอกใหม่ ตำบลกันทรอม อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 0935245626 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook