ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
5
5
10
1
อนุบาล 3
11
7
18
1
รวมอนุบาล
16
12
28
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
8
9
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
10
7
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
10
7
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
6
14
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
14
6
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
12
5
17
1
รวมประถมศึกษา
60
48
108
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4
4
8
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
11
2
13
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
10
2
12
1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
25
8
33
3
รวมทั้งหมด
101
68
169
11

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
5
5
10
1
อนุบาล 3
10
7
17
1
รวมอนุบาล
15
12
27
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
8
9
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
10
7
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
10
7
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
6
13
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
14
6
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
12
5
17
1
รวมประถมศึกษา
60
47
107
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
5
4
9
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
11
2
13
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
10
2
12
1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
26
8
34
3
รวมทั้งหมด
101
67
168
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563


โรงเรียนบ้านตาเอก อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 8 บ้านตาเอกใหม่ ตำบลกันทรอม อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 0935245626 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านตาเอก